Skenovanie

Používané skenovacie operácie a ovládacie programy budú iné v závislosti od operačné systému, ktorý používate. Pre skenovanie dokumentov pre vaše aplikácie je na prístroji prednastavený ovládací program kompatibilný s TWAIN.
• 
Pre Windows® XP
Sú nainštalované dva ovládacie programy pre skener. Ovládací skenovací program kompatibilný s TWAIN a ovládač Windows® Imaging Acquisition (WIA). Užívateľ Windows® XP si môže na skenovanie dokumentov zvolit’ ľubovoľný ovládací program.
Poznámka Poznámka
 
Aj je vaše PC chránené bránou firewall a nemôžete skenovat’, musíte nastavit’ nastavenie brány firewall tak, aby umožnila komunikáciu prostredníctvom portov 137 a 54925. Ďalšie informácie nájdete na webovskej stránke zákazníckeho centra Brother (http://solutions.brother.com).

Skenovanie dokumentu použitím TWAIN ovládacieho programu

Prístup ku skeneru

1
Aby ste mohli skenovat’, spustite program ScanSoft® PaperPort® SE, ktorý ste nainštalovali počas inštalácie programu MFL-Pro Suite.
2
Kliknite na File (Súbor), a potom na Scan (Sken). Alebo kliknite na tlačidlo Scan (Sken).
Na ľavej strane obrazovky sa zobrazí panel Scan (Sken).
3
Z rolovacieho menu Scanner (Skener) si vyberte skener, ktorý používate.
4
Kliknite na Scan (Sken).
Zobrazí sa dialógové okno zobrazujúce nastavenia skenera:
Obrazovka